سنگ زنی و تغییر کاربری 2 عامل نابودی کشاورزی کشور است


همدان – ایرنا – معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی کشور، تخریب زمین و تغییر کاربری آن را دو بال نابودی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی کشور دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964925/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DB%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار