سه هزار هکتار از اراضی مجاور سد گیوی در حال آبیاری است


اردبیل – ایرنا – معاون آب و اراضی وزیر جهاد کشاورزی گفت: با تکمیل و بهره برداری از سد گیوی شهرستان خلخال، سه هزار هکتار از اراضی قابل کشت آن زیر کشت آبی قرار می گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026087/%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار