سوالاتی که از آنها می ترسم: جهان چگونه آغاز شد و فضا-زمان چیست؟

هنگام انتقال علم به مردم از دو موضوع می ترسم. و، متأسفانه، آنها بسیار رایج هستند، زیرا به همه، از جمله من، علاقه مند هستند.

اولی: «پیش از آغاز جهان چه چیزی وجود داشت؟» دوم: “فضا-زمان چیست؟” ممکن است فکر کنید که من واقعاً از این فرصت برای پاسخ دادن به چنین سؤالاتی استقبال می کنم زیرا این سؤالات به قلب کاری است که کیهان شناسان نظری مانند من انجام می دهند. این به معنای واقعی کلمه در شرح شغل است، چیزی که من اغلب به مردم می گویم این است که سعی کنید منشأ و تکامل فضازمان و همه چیز را در آن درک کنید. …


منبع: https://www.newscientist.com/article/0-questions-i-dread-how-did-the-universe-begin-and-what-is-space-time/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

WENBIN PHOTO/Getty Images

راه شیری.  آسمان شب و شبح یک مرد ایستاده

توسط احمد گل کار

احمد گل کار