سومین باغ مادری درختان بذری کشور در شاهرود راه اندازی شد
شاهرود – ایرنا – رئیس واحد تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شاهرود گفت: سومین ‘باغ مادر’ درختان کاشته شده و بذری در کشور به عنوان حلقه ای از زنجیره تولید گیاهان گواهی شده در شاهرود ایجاد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085598/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار