سیستم امتیازدهی تنوع هوش مصنوعی می تواند به حذف سوگیری الگوریتمی کمک کندبا الهام گرفتن از روشی که بوم شناسان تنوع زیستی را اندازه گیری می کنند، روشی برای ارزیابی تنوع یک هوش مصنوعی می تواند به تعیین میزان مغرضانه بودن یک سیستم کامپیوتری کمک کند.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2346257-ai-diversity-scoring-system-could-help-root-out-algorithmic-bias/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار