سیستم نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی به عنوان مرجع تعیین شده است


تهران – ایرنا – پژوهشکده خاک و آب اعلام کرد: سامانه نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی (نیاز آبی) کشور به عنوان سامانه مرجع نیاز آبی کارخانه تعیین شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060904/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار