سیل و سرما 400 میلیارد تومان به کشاورزی جنوب کرمان خسارت وارد کرد


جیرفت – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان خسارت سیل و سرمازدگی به محصولات کشاورزی در روزهای اخیر در شهرستان های جیرفت، فاریاب و منوجان را 400 میلیارد تومان اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072571/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار