شناسایی و تحقیق نیاز ضروری به درختان کهنسال در جنگل های شمال


نوشهر – ایرنا – جنگل های هیرکان شمال ایران دارای هدایای گرانبها و گرانبهای فراوانی است که در میان آنها درختانی کهنسال که هنوز شناسایی و بررسی علمی نشده است، نیاز به برنامه ریزی اساسی برای حفاظت کامل از این میراث طبیعی است. بودن


منبع: https://www.irna.ir/news/84958891/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84

توسط احمد گل کار

احمد گل کار