شکاف در قمرهای اقیانوسی ممکن است برای فراهم کردن شرایط زندگی بسیار نادر باشد

اروپا، یکی از قمرهای مشتری و انسلادوس، یکی از قمرهای زحل

ناسا

اروپا، یکی از قمرهای مشتری و انسلادوس، یکی از قمرهای زحل

بستر دریای اروپا و انسلادوس ممکن است مستعد شکستگی نباشد. تصور می شود که این شکاف ها برای چشم انداز حیات زیر پوسته های یخی این قمرها مهم هستند، بنابراین اگر استرس کافی برای ایجاد آنها وجود نداشته باشد، ممکن است کمبود انرژی و مواد شیمیایی نیز وجود داشته باشد که هر موجود زنده بالقوه به آن نیاز دارد. .

ما نمی‌توانیم مستقیماً هسته‌های این جهان‌های یخی را مشاهده کنیم، بنابراین اطلاعات کمی در مورد آنها داریم. اگر اغلب دچار شکستگی شوند،…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2365625-fissures-on-ocean-moons-may-be-too-rare-to-provide-conditions-for-life/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار