صادرات محصولات کشاورزی و فرآیندی که سیخ و کباب نمی سوزاند


جیرفت – ایرنا – کاشت محصولات کشاورزی، اولویت تامین نیاز مردم با قیمت مناسب، کسب ارز برای کشاورز یا صادرکننده و تعرفه صادراتی که دولت باید برای ایجاد تعادل وضع کند. بازار داخلی موضوع مهمی است که نیازمند اصول یا اولویت هایی است که هیچ یک از طرفین آسیب نبینند و منابع ملی مانند آب و خاک نیز حفظ شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964819/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%AF-%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8

توسط احمد گل کار

احمد گل کار