صدور مجوز خروج پیاز گندیده از انبار شهید رجایی بندرعباس


بندرعباس – ایرنا – 40 کانتینر پیاز منشاء هندی در انبارهای مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس فرسوده شد که مجوز پاکسازی این پیازها امروز صادر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092452/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3

توسط احمد گل کار

احمد گل کار