صدور 157 مجوز صادرات کود کشاورزی


تهران- ایرنا- مدیرکل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: 157 مجوز صادرات کودهای کشاورزی تولید داخل در سال جاری توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صادر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041248/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B5%DB%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار