صدپا قهوه ای از حرکت بدن عجیبی برای شنا استفاده می کند، نه پاهای زیادش

حیوان سمی صدپا در حال شنا در رودخانه در جنگل عمیق، پارک ملی Chaloem Phra Kiat Thai Prachan، تایلند.  کد شاتر استاک 1044292291;  سفارش خرید: -؛  کار: -;  مشتری: -؛  دیگر: -

شاتر استوک/ناروپون نیمپایبون

توسط احمد گل کار

احمد گل کار