صرفه جویی در مصرف آب مهمترین دستاورد اجرای الگوی فرهنگ در کردستان است

وی بر لزوم کاهش مصرف آب تاکید کرد و یادآور شد: در سرشماری کشاورزی سال 1392 سطح آبزیان از جمله علوفه، سبزی و صیفی در استان کاهش و سطح دانه های روغنی و حبوبات افزایش یافت.

79 درصد از سطح زیر کشت محصولات زراعی استان به غلات، 13 درصد به حبوبات، 5 درصد به علوفه و 3 درصد دیگر به سایر محصولات اختصاص دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951333/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

وی با اشاره به اینکه شناسنامه و اثبات مالکیت زمین و شناسایی مشاغل کشاورزی از دیگر برنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: مرکز تحقیقات کشاورزی استان نسبت به بررسی و تعیین نیاز آبی محصول، تعیین محصول نسبی اقدام کند. مزیت و ارائه توصیه های فنی برای بهبود نفوذ دانش و دستیابی به عملکرد مورد انتظار در هکتار.

بر اساس آخرین گزارش سالانه تولید محصولات زراعی و باغی استان مربوط به سال 1400 در سطح 791970 هکتار یک میلیون و 754 هزار تن محصول تولید شد و برداشت محصول باغی 443 هزار تن بود.

از 791 هزار و 970 هکتار اراضی زیر کشت استان 87 درصد دیم و تنها 13 درصد آبی است و هر ساله حدود 211 هزار و 268 هکتار از اراضی دیم به ویژه در شرق، شمال شرق و شمال استان آیش است. در تناوب زراعی

به گزارش ایرنا، پیمان اسکندری روز چهارشنبه در سومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی طرح کشت در سنندج افزود: بر اساس برآورد انجام شده با اجرای مدل کشت سه هزار متر مکعب در هر هکتار گیاهان زیر کشت و هزار و 500 متر مکعب در هر هکتار از محصولات کم نیاز آبی مانند کلزا، سورگوم و ارزن صرفه جویی می شود.

یک میلیون و 217 هزار و 38 هکتار از سطح کردستان به زمین های کشاورزی یعنی تقریباً پنج درصد از زمین های کشاورزی کشور اختصاص دارد. 96 درصد از مساحت اراضی کشاورزی استان به کشت سالانه محصولات زراعی و آیش (بدون کشت) و 4 درصد معادل 52 هزار و 670 هکتار نیز به اراضی نباتی اختصاص دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: کاهش مصرف آب در واحد سطح، حفظ و ارتقای شاخص های اقتصادی و تجاری، پایداری مدل و سطح چندساله و توسعه کشت گیاهان پاییزه از جمله رویکردهای مطلوب برای اجرای طرح کاشت

توسط احمد گل کار

احمد گل کار