صندلی موجی که آهسته دویدن را تقلید می کند، فواید ورزش را ارائه می دهدمنبع: https://www.newscientist.com/article/2382773-wiggly-chair-that-mimics-jogging-provides-some-benefits-of-exercise/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار