ضرورت تدوین آمار محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی


تهران – ایرنا – سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: آمار محصولات کشاورزی باید در وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تدوین شود تا میزان تولید همه محصولات کشاورزی به طور دقیق در دسترس باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081514/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار