طراحی بسته حمایتی اجرای الگوی کشت / افزایش 100 درصدی عوارض محصولات جاذب آب

وی گفت: برای پرداخت یارانه 85 درصدی آبیاری تحت فشار کشاورزانی که در اجرای الگوی کشت مشارکت دارند در اولویت هستند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این عوارض را با توجه به رفتار کشورهای هدف تعدیل خواهیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909702/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6

قربانی ادامه داد: کاهش 50 درصدی قیمت آب و همچنین کاهش قیمت برق برای اجرای الگوی کشت در نظر گرفته شده و کاهش 50 درصدی دیگر در قیمت برق در نظر گرفته شده است همچنین برای کشاورزانی که دارای آب هستند، آب در نظر گرفته شده است. عملکرد تولید خود را در واحد سطح افزایش داد.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزیر جهاد کشاورزی گفت: درصد تخفیف قیمت برق هنوز نهایی نشده است و در این زمینه نیاز به تصویب هیئت وزیران است.

قربانی با بیان اینکه تمامی مشوق ها و یارانه های بخش کشاورزی به سمت کشاورزانی است که الگوی کشت را اجرا می کنند، گفت: در عین حال عوارضی را برای محصولات آبخوان در نظر گرفته ایم تا تولیدکنندگان نسبت به توصیه های سطح زیرکشت در سال 2018 جهت گیری کنند. شکل طرح کشت برای تامین نیازهای داخلی و امنیت غذایی مصرف کنندگان.

به گزارش ایرنا که روز سه شنبه از سوی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد، «محمد قربانی» افزود: در قالب این طرح حمایتی و تشویقی، یارانه نهاده ها و عوامل تولید و تسهیلات یارانه ای به کشاورزان مجری الگوی کشت پرداخت می شود. .

وی در توضیح تکمیلی قیمت برق گفت: بر اساس تفاهم خوبی که با وزارت نیرو داریم، کشاورزانی که محصولات استراتژیک تولید می کنند در اجرای طرح الگوی کشاورزان از کاهش قیمت برق بهره مند خواهند شد. .

در همین حال معاون وزیر جهاد کشاورزی تخفیف بیمه ای محصولات استراتژیک تعیین شده در سبد الگوی محصول و یارانه ها را از دیگر مشوق ها عنوان کرد.

وی گفت: عوارض تعیین شده جذابیت صادرات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و در ابلاغیه ای که داریم عوارض محصولات آبخوان 100 درصد افزایش می یابد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار