طرح جنگل برای مناطق حساس تهیه شده است


تهران – ایرنا – معاون امور جنگلداری و دبیر طرح مردمی درختکاری گفت: پس از شناسایی و بررسی مناطق مستعد درختکاری، طرح جنگل دهی ده ساله برای این مناطق تهیه می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093296/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار