طرح درخت میلیاردی مردم در راستای تعهدات بین المللی تهیه و اجرا می شود


تهران – ایرنا – نماینده مردم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری جنگل‌ها گفت: طرح درختکاری میلیاردی مردم در ایران با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و زمین و بر اساس مقررات برنامه‌ریزی شده و اجرا می‌شود. تعهدات بین المللی


منبع: https://www.irna.ir/news/85036812/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88

توسط احمد گل کار

احمد گل کار