طرح مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه هیرکانی هر چه سریعتر اجرایی شود


نوشهر – ایرنا – معاون امور جنگلداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد: برای جلوگیری از آسیب بیشتر به جنگل از نظر آتش سوزی، قاچاق چوب، چرای دام و تجاوز، اجرای طرح مدیریت پایدار منابع طبیعی در منطقه ضروری است. منطقه هیرکانی در اسرع وقت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84911669/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار