طرح مرتع داری جایگزین وام پروانه/تکالیف مرتع 5 هزار میلیارد تومانی برای ارتقای اشتغال عشایر


تهران- ایرنا- رئیس سازمان امور عشایری ایران می گوید: عشایر به جای گرفتن مجوز چرای دام باید مجوز طرح چرای 30 ساله بگیرند که نوعی املاک چرای محسوب می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045391/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار