طرح ملی شهر مولد کشاورزی با ظرفیت کامل قراردادی و لجستیکی اجرا می شود


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح ملی شهر مولد کشاورزی با توان قراردادی و لجستیکی کامل اجرا می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159200/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9

توسط احمد گل کار

احمد گل کار