طرح هوشمند سیستم های نوین آبیاری در 11 استان اجرا می شود


کرج – ایرنا – مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از ارزان ترین و ساده ترین سیستم های آبیاری مدرن در 11 استان کشور در مقیاس آزمایشی 2 هزار هکتار در حال اجراست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101399/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار