عرضه روزانه 150 تن گوشت قرمز وارداتی به بازار


تهران – ایرنا – معاون بازرگانی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای تنظیم بازار این محصول بین 100 تا 150 تن گوشت قرمز وارداتی به صورت مستمر در بازار عرضه می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173787/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار