عرض بوزون هیگز با بیشترین دقت تا به امروز اندازه گیری شده است


برخورددهنده بزرگ هادرونی به تعیین توزیع توده‌هایی که بوزون هیگز ممکن است داشته باشد کمک کرد، اندازه‌گیری به نام عرض آن

فیزیک


20 اکتبر 2022

تصاویری از تونل LHC در طول LS2

بوزون هیگز در LHC در سال 2012 کشف شد

Maximilien Brice/CERN

فیزیکدانان دقیق‌ترین تخمین‌ها را از «عرض» بوزون هیگز انجام داده‌اند.

در مدل استاندارد فیزیک ذرات، بوزون هیگز در تمام ذرات بنیادی دیگر با جرم نفوذ می کند. این در نتیجه برخورد پروتون های بسیار سریع به برخورد دهنده بزرگ هادرون (LHC) در سوئیس در سال 2012 کشف شد. اما مشخص کردن خواص هیگز دشوار است زیرا زمان بسیار کمی باقی مانده است.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2343313-higgs-bosons-width-measured-with-most-accuracy-yet/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار