عرض بوزون هیگز با بیشترین دقت تا به امروز اندازه گیری شده است

در مدل استاندارد فیزیک ذرات، بوزون هیگز در تمام ذرات بنیادی دیگر با جرم نفوذ می کند. این در نتیجه برخورد پروتون های بسیار سریع به برخورد دهنده بزرگ هادرون (LHC) در سوئیس در سال 2012 کشف شد. اما مشخص کردن خواص هیگز دشوار است زیرا زمان بسیار کمی باقی مانده است.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2343313-higgs-bosons-width-measured-with-most-accuracy-yet/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

بوزون هیگز در LHC در سال 2012 کشف شد

برخورددهنده بزرگ هادرونی به تعیین توزیع توده‌هایی که بوزون هیگز ممکن است داشته باشد کمک کرد، اندازه‌گیری به نام عرض آن

فیزیک


20 اکتبر 2022

تصاویری از تونل LHC در طول LS2

فیزیکدانان دقیق‌ترین تخمین‌ها را از «عرض» بوزون هیگز انجام داده‌اند.

Maximilien Brice/CERN

توسط احمد گل کار

احمد گل کار