عزم دولت برای رفع تداخل اراضی کشاورزی کاشان


کاشان-ایرنا- یکی از برنامه های مهم دولت سیزدهم در بخش کشاورزی، رفع تداخل اراضی کشاورزی است، به گفته رئیس سازمان امور اراضی کشور، به زودی تمامی اراضی کشاورزی کاشان حذف می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964100/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار