عشایر استان تهران از نزدیک شدن به رودخانه ها خودداری کنند


تهران – ایرنا – مدیر امور عشایر استان تهران اعلام کرد با توجه به فعال شدن سامانه بارشی از عشایر عشایر می خواهیم از نزدیک شدن به رودخانه ها خودداری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081678/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار