عشایر هرمزگان سالانه سه هزار تن گوشت قرمز تولید می کنند


بندرعباس – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: عشایر استان 500 هزار واحد دام در 4 هزار هکتار از اراضی کشاورزی دارند و سالانه 3 هزار تن گوشت قرمز تولید می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077534/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار