فائو: تولید غلات ایران به 21 میلیون تن رسید


تهران- ایرنا- سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با اشاره به رشد 25 درصدی تولید گندم و 20 درصدی تولید برنج در ایران طی سال زراعی 1401، کل تولید غلات ایران را در سال جاری اعلام کرد. 20.8 میلیون تن


منبع: https://www.irna.ir/news/84960474/%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار