فرمانداران پنج شهرستان حوزه آبریز هراز خواستار مدیریت هوشمندانه منابع آب در فصل کشاورزی شدند


ساری – ایرنا – فرمانداران پنج شهرستان عامل، محمودآباد، بابل، بابلسر و فریدونکنار در حوزه هراز با توجه به بروز تنش آبی در طرح جدید کشاورزی و همچنین تولید 60 درصد برنج مازندران در این منطقه، خواستار مدیریت هوشمندانه منابع آب در فصل کشاورزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075127/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار