فرونشست وارد مناطق مسکونی و صنعتی اصفهان شد


اصفهان – ایرنا – استاندار اصفهان گفت: تفاوت فرونشست زمین در اصفهان با سایر استان ها این است که در این منطقه این مشکل به مناطق مسکونی و صنعتی و برخی زیرساخت ها نفوذ کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170796/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار