فسیل تنبل زمینی باردار با جنین در داخل کشف شد

بازسازی از فسیل های کشف شده در برزیل از یک تنبل باردار زمینی و جنینش

کشف بسیار نادر یک تنبل زمینی فسیل شده و جنین آن گزارش شده است.

در حین حفاری این فسیل، کارتل می گوید که وقتی یک استخوان کوچک در دستانش افتاد شگفت زده شد. وقتی درک بهتری از جهت گیری به دست آوردم،…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2382640-fossil-of-pregnant-ground-sloth-discovered-with-fetus-inside/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

خورخه گونزالس

چاپ بوم رولت در دانشگاه پاپی کاتولیک میناس گرایس در برزیل به مدت 2 ساعت در حال کاوش در یک غار بزرگ برزیلی بود که فسیل تنبلی این گونه را کشف کرد. Nothotherium maquinense.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار