فصل جدید روابط تجاری مازندران و روسیه / افق های روشن با توسعه بخش کشاورزی


ساری – ایرنا – مسئولان 2 استان مازندران و ولگوگراد روسیه بر اساس دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم با هدف برقراری ارتباط با کشورهای همسایه به این نتیجه نهایی رسیده اند که کشاورزی می تواند به شاهراه توسعه و تجارت بین دو کشور تبدیل شود. 2 استان


منبع: https://www.irna.ir/news/85174365/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار