فعال سازی 140 گروه پایش ملخ در خوزستان


اهواز – ایرنا – مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از فعال شدن 140 گروه پایش ملخ با توجه به هشدار سازمان حفظ نباتات کشور در این استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078149/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار