فناوری ژنوم مراقبت های بهداشتی را متحول می کند، اما چه چیزی باید اجازه دهیم؟منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25734303-500-genome-technology-is-transforming-healthcare-but-what-should-we-allow/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار