فیزیکدانان ادراری طراحی کرده اند که پاشیدن آب را به شدت کاهش می دهد


منبع: https://www.newscientist.com/article/2348244-physicists-have-designed-a-urinal-that-drastically-reduces-splashback/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

میا شی در دانشگاه واترلو

دانشمندان از مشاهدات زاویه ادرار سگ‌ها و آزمایش‌های آزمایشگاهی با جت‌های مایع برای طراحی ادراری استفاده کردند که بسیار کمتر از حد معمول پاشیده می‌شود.

فیزیک


22 نوامبر 2022

توسط احمد گل کار

احمد گل کار