قزوین به عنوان پایلوت یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در روستاهای کشور انتخاب شده است


قزوین-ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: قزوین به دلیل سابقه و ظرفیت بالای کشاورزی و قطب هوشمند کشاورزی ایران به عنوان پایلوت یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در روستاهای کشور انتخاب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990568/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار