قطره بسیار سرد هلیوم را می توان برای همیشه معلق کرد

تصویر پیش فرض New Scientist

یک قطره هلیوم مایع خنک شده تا دمای بسیار پایین می تواند برای مدت نامحدودی در خلاء شناور شود. در این حالت، می تواند به عنوان یک مینی آزمایشگاه قدرتمند برای فیزیک پایه عمل کند.

آزمایشگاه هریس، دانشگاه ییل.

در دمای 269- درجه سانتیگراد، هلیوم مایع در حال حاضر به طرز عجیبی برای یک مایع سرد است، اما وقتی حدود 2 درجه سردتر است، حتی عجیب تر می شود. در این دما، اثرات کوانتومی باعث از بین رفتن ویسکوزیته آن و تبدیل آن به ابر سیال می شود. چارلز براون به …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2377034-extremely-cold-drop-of-helium-can-be-levitated-forever/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

یک قطره هلیوم که در خلاء شناور شده است

توسط احمد گل کار

احمد گل کار