قطره بسیار سرد هلیوم را می توان برای همیشه معلق کرد

آزمایشگاه هریس، دانشگاه ییل.

یک قطره هلیوم مایع خنک شده تا دمای بسیار پایین می تواند برای مدت نامحدودی در خلاء شناور شود. در این حالت، می تواند به عنوان یک مینی آزمایشگاه قدرتمند برای فیزیک پایه عمل کند.

یک قطره هلیوم که در خلاء شناور شده است

در دمای 269- درجه سانتیگراد، هلیوم مایع در حال حاضر به طرز عجیبی برای یک مایع سرد است، اما وقتی حدود 2 درجه سردتر است، حتی عجیب تر می شود. در این دما، اثرات کوانتومی باعث از بین رفتن ویسکوزیته آن و تبدیل آن به ابر سیال می شود. چارلز براون به …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2377034-extremely-cold-drop-of-helium-can-be-levitated-forever/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

تصویر پیش فرض New Scientist

توسط احمد گل کار

احمد گل کار