قیمت برنج تایلندی 15.9 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

بر اساس این آمار میانگین قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در مردادماه امسال حدود 24 هزار و 900 تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 91 درصد رشد نشان می دهد.با قیمت 13 هزار و 38 تومان.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد در یک ماه منتهی به مرداد 1401 قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی (بدون احتساب همالی) به طور میانگین 17 هزار و 970 تومان و نسبت به همین مدت 17 هزار و 970 تومان است. دوره مرداد 1400 با قیمت 15510 تومان 15.9 درصد افزایش یافت.

در همین مدت قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی (مخلوط) به طور متوسط ​​178 هزار و 590 تومان بود که نسبت به مدت مشابه در مرداد 1400 با قیمت 130 هزار و 85 تومان، 37.3 درصد افزایش داشت.

قیمت برنج تایلندی 15.9 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است


منبع: https://www.irna.ir/news/84898213/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B5-%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

مقایسه قیمت تیرماه با قیمت آگوست 1401 نشان می دهد که هر کیلوگرم برنج باسماتی پاکستانی 2.1 درصد، برنج تایلندی (غیر از هومالی) 0.7 درصد، برنج طارم 3.4 درصد، برنج ملی هاشمی (درجه یک) 3.6 درصد است. گوشت گوساله 3.8 درصد و گوشت مخلوط گوسفند 0.3 درصد، شکر سفید 2.3 درصد کاهش و گوشت مرغ تازه 3.6 درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، در مرداد ماه سال 1401 قیمت برنج باسماتی پاکستانی (درجه یک) 40 هزار و 640 تومان، برنج طارم 116 هزار و 650 تومان و برنج هاشمی داخلی ( درجه یک) 111 هزار و 800 تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه مرداد ماه 1380 قیمت داشته است. از سال 1400 به ترتیب حدود 65.7 درصد، 203.6 درصد و 196.6 درصد رشد نشان می دهد.

در یک ماه منتهی به مرداد 1401 قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه به طور میانگین 55 هزار و 490 تومان بود که نسبت به مدت مشابه مرداد 1400 با قیمت 27 هزار و 47 تومان رشد 105.2 درصدی را به ثبت رساند.

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیرماه 1400 قیمت هر کیلوگرم برنج باسماتی پاکستانی (درجه یک) 39 هزار و 794 تومان، برنج تایلندی (غیر از همالی) 17 هزار و 838 تومان بوده است. برنج طارم 112,000,786 تومان، برنج داخلی هاشمی ( درجه یک) 107,002,249 تومان و شکر سفید 25,000,489 تومان، گوشت گوساله 188,000,939 تومان، گوشت گوسفندی (مخلوط) 125000 تومان و 178 هزار و 178 هزار تومان.

متوسط ​​قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در مرداد ماه امسال 196 هزار و 60 تومان بوده که نسبت به مدت مشابه مردادماه (سال 1400) با قیمت 120 هزار و 936 تومان رشد 62.1 درصدی را نشان می دهد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار