قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان با مصوبه دولت کیلویی 15 هزار تومان تعیین شد.


تهران – ایرنا – دولت قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان را در سال 1402 کیلویی 15 هزار تومان تعیین کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088923/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار