قیمت مصوب زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان 100 تا 120 هزار تومان تعیین شده است.


تهران – ایرنا – رئیس سندیکای قنادان تهران گفت: در آستانه آغاز ماه مبارک رمضان نرخ مصوب هر کیلوگرم زولبیا و بامیه ممتاز 120 هزار تومان و برای واحدهای درجه دو در 100000 تومان.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061761/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار