قیمت گوشت قرمز به زودی تثبیت می شود/ قیمت مرغ تا پایان سال تغییر نمی کند


تهران – ایرنا – معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تاجر قمار قیمت گوشت قرمز را افزایش داده است، گفت: با ورود مشاغل دامی قیمت این محصول کاهش یافته است. حمایت از شرکت در تنظیم بازار


منبع: https://www.irna.ir/news/85015473/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار