لبخند محمدی بر کشاورزی خسته خامن


خمین – ایرنا – در سالهایی که بسیاری از کشاورزان شهرستان خمین به دلیل بارندگی کمتر و کمبود آب از تولید محصول مأیوس بودند، کشت و تولید گل رز به عنوان گیاهی کم عیار در آب، لبخند بر خسته و خسته است. صورت خشک کشاورزی در این منطقه.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119263/%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D9%85-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار