لزوم اجرای الگوی کشت با توجه به نیاز آبی کشور / تولید محصولات آبخوان با کشت فراساحلی

سبزی بیان کرد: در سال های آینده زیرمجموعه های دیگری مانند باغداری در مدل کشت قرار می گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84922009/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA

وی با اشاره به اینکه الگوی کشت در برنامه های پنج ساله کشور مطرح شده اما اجرایی نشده است، گفت: وزیر جهاد کشاورزی عزم جدی برای اجرای الگوی کشت و اجرای این طرح دارد. و تامین امنیت غذایی مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری نیز می باشد

سبزی ادامه داد: در مدل کشت، گندم تر افزایش نمی یابد و ممکن است کاهش یابد، اما سطح زیر کشت گندم خشک افزایش می یابد و این امر با به کارگیری دانش و فناوری و همکاری سایر نهادهای ذی صلاح قابل انجام است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «محمد سبزی» افزود: الگوی کشت با توجه به شرایط خشکسالی و کم آبی نیاز کشور و به کار انداختن آن و با داشتن برنامه مدون است. می توان به خودکفایی برای برخی محصولات اساسی کشاورزی دست یافت.

وی در عین حال افزود: طرح الگوی کشت توسط اعضای کمیسیون زراعت مجلس بررسی شده و استان ها بر اساس کشت تقسیم بندی شده اند و مشخص شده است که امسال کدام استان ها کدام محصول را کشت کنند.

یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: الگوی کشت در کشور باید تغییر کند و قرار نیست محصولی تولید کنیم، اما با کشت فراساحلی می توان محصولات آبخوانی تولید کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس اضافه کرد: امسال طرح کشت اراضی زراعی آغاز می شود و وزیر جهاد کشاورزی از ابتدا خواستار این شد که این طرح به شعار محدود نشود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار