لزوم استفاده از فناوری های نوین برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی


تهران- ایرنا- سرپرست وزیر جهاد کشاورزی گفت: استفاده از فناوری ها و روش های جدید برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106682/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار