لزوم استفاده از کشاورزی دانش بنیان برای بهبود تولیدات کشاورزی


شهرری – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری با اشاره به استفاده از دانش بنیان در بخش کشاورزی گفت: برای بهبود تولید کلزا باید به سمت استفاده از کشاورزی دانش بنیان حرکت کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091934/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار