لزوم تهیه و کاشت نهال جنگلی گواهی شده


تهران – ایرنا – رئیس کمیته علمی طرح درختکاری میلیاردی مردم می گوید: برای اجرای اساسی این طرح باید به سمت تهیه و کاشت نهال های جنگلی گواهی شده و ثبت شده برویم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104409/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار