لزوم حکمرانی واحد بر مدیریت خاک در کشور/ رتبه دوم ایران در رتبه بندی حفاظت خاک در جهان


تهران – ایرنا – سرپرست معاونت آب و اراضی وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از چالش های اصلی بحث حاکمیت واحد و یکپارچه برای مدیریت و توسعه حوزه اراضی است که امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده به این حکمرانی بی نظیر دست پیدا کنیم. و همکاری همه نهادها


منبع: https://www.irna.ir/news/84961835/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار