لوله مرگ؛ نخل کاران نباید چهار ماه حیاتی خود را از دست بدهند + فیلم


کرمان – ایرنا – فقط چهار ماه نادانی برای آفتی کوچکتر از بند انگشت با پوزه سوسکی رنگش، مثل آتش زیر خاکستر تا اعماق جان، نخل محکمی با ارتفاع چند متر کافی است. از درون در نبردی نابرابر بسوزد و قد محکمی برای زانو زدن


منبع: https://www.irna.ir/news/85106336/%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار