لیدار کوانتومی می تواند به وسایل نقلیه بدون راننده کمک کند تا اجسام درخشان را تشخیص دهند

فوتون های درهم تنیده می توانند آشکارسازهای بهتری برای خودروهای بدون راننده بسازند

user965874/Alamy

لیدار از نور لیزر برای تشخیص اجسام استفاده می کند، دقیقاً مانند رادار که از امواج رادیویی استفاده می کند. اما منابع نوری زیادی روی یک…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2380471-quantum-lidar-could-help-driverless-vehicles-spot-bright-objects/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

ماشین‌های بدون راننده می‌توانند از پالس‌های نور لیزر برای تشخیص اجسام و اندازه‌گیری فاصله آن‌ها استفاده کنند، اما زمانی که نور بسیار روشن است یا نور زیادی از وسایل نقلیه اطراف منعکس می‌شود، این کار ممکن است از کار بیفتد. جایگزینی لیزر با ذرات نور کوانتومی می‌تواند برای وسایل نقلیه خودران راحت‌تر از برخورد جلوگیری کند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار